,შპს ,,გორის დილა”–ს 2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება”